Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Werbkowice

Szczegóły dokumentu

Powrót do listy dokumentów
Tytuł
Wójt Gminy ogłasza przetarg nieograniczony pisemnym na sprzedaż drzewa na pniu w m. Terebiń.
Data utworzenia
2022-01-04
Opis

Werbkowice, dnia 5.01.2022 r.

 

 

PRZETARG NIEOGRANICZONY PISEMNY (OFERTOWY)

NA SPRZEDAŻ DRZEW NA PNIU w m. TEREBIŃ

 

 

Znak sprawy ROŚ.6131.29.2021.BSW

 

OGŁOSZENIE

O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM PISEMNYM

 

Gmina Werbkowice z siedzibą w Werbkowicach ul. Zamojska 1, 22-550 Werbkowice ogłasza przetarg nieograniczony pisemny (ofertowy) na sprzedaż drzew na pniu, lokalizacja m. Terebiń, działka Nr 291/3 ( teren mieszkalnictwa społecznego).

 

1. Charakterystyka przedmiotu przetargu: Sprzedaż drzew na pniu o następujących wymiarach:

 

Nr drzewa

Gatunek drzewa

Obwód pnia

Cena wywoławcza

1

Lipa drobnolistna

160

150,00 zł

2

Klon zwyczajny

190

300,00 zł

3

Klon zwyczajny

155

300,00 zł

4

Klon zwyczajny

155

300,00 zł

5

Jesion wyniosły

137

250,00 zł

6

Jesion wyniosły

140

250,00 zł

7

Jesion wyniosły

155

250,00 zł

8

Jesion wyniosły

210

300,00 zł.

9

Brzoza brodawkowata

193

300,00 zł

10

Brzoza brodawkowata

193

300,00 zł

 

2. Oferta złożona w przetargu powinna zawierać:

1) imię i nazwisko i adres lub nazwę i siedzibę oferenta, nr telefonu komórkowego, adres, e-mail.

2) oferowaną cenę nie niszą niż cena wywoławcza i warunki jej zapłaty.

3) oświadczenie oferenta, że:

  • zapoznał się ze stanem przedmiotu przetargu

  • w przypadku wyboru jego oferty, zobowiązuje się do zapłaty zadeklarowanej ceny, również do opłacenia wszystkich kosztów związanych z zakupem drzew, w tym w tym podatków.

3. Wybrany Oferent zobowiązany jest na własny koszt wyciąć drzewa i po przeprowadzeniu prac usunięcia drzew zobowiązany jest do przetransportowania drewna na własny plac składowy.

4. Sprzedaż nie może nastąpić za cenę niższą od ceny wywoławczej.

5. Dopuszcza się złożenie oferty częściowej.

6. Przetarg jest ważny chociażby wpłynęła jedna oferta spełniająca warunki określone w ogłoszeniu o przetargu.

7. Oferty należy składać na druku oferty (wzór w załączeniu ).

8. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z napisem: „Oferta-zakup drzewa – Gmina Werbkowice” w sekretariacie Urzędu Gminy Werbkowice ul. Zamojska 1, w terminie do dnia 18 stycznia do godz. 10.00. Niedopuszczalna jest modyfikacja oferty po terminie określonym jako termin złożenia oferty.

9. Oferta musi być podpisana przez osobę uprawnioną lub upoważnioną do reprezentowania oferenta.

10. Kryteria oceny oferty: najwyższa oferowana cena brutto za kupno drzewa.

11. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18.01.2022 o godz. 10.15 w siedzibie Urzędu Gminy Werbkowice ul. Zamojska 1, pok. Nr 6.

12. Termin związania z ofertą 30 dni od dnia otwarcia ofert.

13. Oferenci zostaną poinformowani o rozstrzygnięciu przetargu drogą elektroniczną mailową lub faksem.

14. Oferent, którego oferta została wybrana w przetargu zobowiązany jest do zawarcia umowy w terminie – niezwłocznie od daty zawiadomienia o wyborze oferty.

15. Termin uprzątnięcia kłody drzewa – do dnia 31 stycznia 2022 r.

16. Z chwilą przekazania placu Kupujący przejmuje odpowiedzialność za bezpieczeństwo wraz z wszelkimi kosztami ewentualnego zabezpieczenia do chwili uprzątnięcia drzewa.
17. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za stan jakościowy drzewa objętego kontraktem z chwilą podpisania umowy przez strony.

18. Wszelkie koszty związane z pozyskaniem zakupionego drzewa ponosi Kupujący, w tym:

  1. zabezpieczenie i oznakowanie terenu przyległego na czas uprzątnięcia drzewa.

  2. wypłata odszkodowań za ewentualne szkody wyrządzone podczas wycinki na mieniu lub osobom trzecim,

  3. Uprzątniecie terenu w obrębie wycinanych drzew (w tym ściętych drzew, gałęzi).

19. Zaleca się aby oferenci przed złożeniem oferty dokonali oględzin przedmiotu sprzedaży.

20. Ogłaszający przetarg zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

21. Ogłaszający uzna za nieważne oferty niespełniające warunków ogłoszenia.

22. Kupujący zobowiązuje się do zapłaty sprzedającemu kwoty za drzewa przed dokonaniem wycinki.

23. Szczegółowe wymagania, terminy i formy płatności są zawarte w projekcie umowy.

24. Wszelkich wyjaśnień udziela: Beata Stempień-Weremczuk, Pan Jan Struzik w siedzibie Urzędu Gminy Werbkowice ul. Zamojska 1, 22-550 Werbkowice, pok. Nr 6 tel. 84 6572080 wew. 46 lub 37 w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – do 15.30.

 

 

 

 

 

Wójt Gminy Werbkowice

 

Agnieszka Skubis-Rafalska

 

 

Załączniki:

- druk oferty

- umowa kupna-sprzedaży

- zgoda na przetwarzanie danych osobowych

 

Załączniki
Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji:Administrator Administrator
Dodano do BIP dnia: 2022-01-04 11:32:37